FASHION DESIGN

Thiết kế thời trang là công việc sáng tạo các sản phẩm liên quan đến phim

TOURISM MANAGEMENT

Du lịch diễn tả việc đi lại nhằm mục đích giải trí hoặc kinh doanh. Chính