FASHION DESIGN

Thiết kế thời trang là công việc sáng tạo các sản phẩm liên quan đến phim