Chương trình Đánh giá Sức khỏe Di cư tại thành phố Hồ Chí Minh đã và đang hoạt đông thành công trong 31 năm qua. Từ năm 1987 đến nay, IOM Việt Nam hỗ trợ các diện nhân đạo và định cư về di chuyển và thủ tục khám sức khoẻ nhập cư. Từ năm 1997, IOM Việt Nam mở rộng phạm vi hoạt động ra những vấn đề về sức khoẻ của dân di biến động trong đó có người bị buôn bán, di dân trong nước và các nhóm dân di biến động dễ bị tổn thương.

Chương trình Khám Sức khỏe Di cư tại Hà Nội đã và đang hoạt động từ tháng 6 năm 2013.

Nhiệm vụ chính

Nhiệm vụ chính của IOM Việt Nam là đảm bảo di dân trong chương trình của IOM đủ điều kiện di chuyển, rằng họ không gây nguy hiểm cho những người đi cùng với họ, và họ nhận được sự chăm sóc y tế thích đáng trong toàn bộ quá trình di cư của họ.

Khám Sức Khoẻ để Di Cư và Du Lịch

Sức khỏe di cư là một hoạt động chính của IOM Việt Nam. Việc đánh giá sức khỏe di cư được tiến hành theo hướng dẫn của Tổ chức phù hợp với luật pháp của quốc gia tiếp nhận, và các cơ quan y tế lien quan, việc đánh giá bao gồm:

  • Khám sức khoẻ cho người sẽ di cư
  • Điều trị trước khi xuất cảnh (như là điều trị lao và một số bệnh truyền nhiễm khác)
  • Tư vấn về HIV và giáo dục sức khoẻ
  • Chích ngừa
  • Khám sức khoẻ trước chuyến bay và cho các trường hợp cần di chuyển khẩn cấp
  • Hộ tống y tế cho di dân suốt chuyến bay cho các trường hợp có nhu cầu
  • Kiểm tra chất lượng của các bác sĩ và các phòng khám trực thuộc IOM

Chính phủ các nước Úc, Canada, New Zealand, Hoa Kỳ, Mã Lai và UK đã chỉ định IOM là nơi khám sức khoẻ cho di dân trong diện định cư, nhân đạo và du học theo sự hướng dẫn của từng quốc gia.

Bài viết liên quan