TORONTO INTERNATIONAL ACADEMY

Được thành lập vào năm 2004, Toronto International Academy (TIA) là trường trung học phổ thông hoạt động