Các trường trung học tại CANADA

TORONTO INTERNATIONAL ACADEMY (TIA)

Địa điểm: Mississauga, Ontario
Học bổng:

$1,000 CAD – $5,000 CAD

UHUB – URBAN INTERNATIONAL SCHOOL

Địa điểm: Online
Học bổng:

Chương trình Online tiết kiệm chi phí ăn ở